Lektori aktuálneho trimestra

Jakub Betinský, MA, MPhil

Skúmanie prepojenia sveta a jazyka ho fascinuje už od mala a priviedlo ho až na PhD. Študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, kde sa síce dozvedel, že všetko závisí na ‚dôvere‘, ale pre hlbšie pochopenie tohto kľúčového konceptu išiel študovať filozofiu. Na KU Leuven ukončil MA a MPhil a teraz si robí PhD na University of Durham, kde skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí a vo svojich kurzoch sa venuje existencializmu a filozofii Friedricha Nietzscheho.

Dr. William E. Carroll

Bol dlhoročným členom dominikánskeho kolégia (Blackfriars) a teologickej fakulty Oxfordskej univerzity. Zaoberá sa európskou históriou a históriou vedy. Vydal niekoľko kníh, medzi nimi aj knihu Stvorenie a veda, ktorú Kolégium preložilo do slovenčiny. V súčasnosti prednáša na veľkých svetových univerzitách v Číne a každoročne prichádza učiť semináre aj do Kolégia.

Ing. Miroslava Duranková, MA

Vždy bola fascinovaná osobnostným rastom, preto aktívne pôsobila v rôznych osobnosť rozvíjajúcich organizáciách ako Junior Achievement, AIESEC, Nexteria či Kolégium Antona Neuwirtha. Je presvedčená, že to, čo naozaj rozhoduje, je náš charakter a mali by sme dbať o jeho rozvoj v každom veku.

Vyštudovala odbor Charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame a jej prvé vysokoškolské štúdiá boli venované ekonómii. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Akadémie veľkých diel - vzdelávacieho programu pre stredoškolákov.

Mgr. Mária Kolesárová, Ph.D.

Racionálne uvažovanie o témach, ktoré sú spoločensky emocionálne veľmi nabité, je dnes potrebné ako soľ. Takými sú problémy riešené na poli bioetiky. Technologická civilizácia pred nás postavila dilemy na rozmedzí života a smrti, ktoré si vyžadujú našu kritickú reflexiu.

Máriu Kolesárovú táto oblasť uchvátila natoľko, že odišla do zahraničia, aby ju mohla študovať. Rím a Oxford ju formovali počas doktorátu, Washington a New York počas výskumných pobytov. Momentálne učí medicínsku etiku (Univerzita Komenského) a aplikovanú etiku (Trnavská univerzita). V kurzoch Kolégia ONLINE sa venuje bioetike.

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)

Veľa ľudí si dnes myslí, že katolícke učenie o viere a morálke je len spleť náhodných a zastaraných tvrdení, ktoré sú dogmaticky presadzované senilnymi starčekmi vo Vatikáne. Pravdou však je, že toto učenie bolo kriticky reflektované generáciami veľkých mysliteľov, pretože katolíckej viere je vlastná túžba po rozumovom pochopení.

Práve túžba hlbšie porozumieť viere priviedla Braňa k štúdiu teológie na jezuitskej teologickej fakulte v Bratislave. Magisterské štúdia absolvoval na KU Leuven, kde tento rok bude obhajovať dizertačnú prácu o vzťahu kresťanstva a kultúry v dielach Josepha Ratzingera. Už tretí rok vedie v Kolégiu Antona Neuwirtha semináre a tutoriály o morálnej a politickej filozofii.

Martin Lukačišin, PhD.

Na konci strednej školy chcel zistiť, ako neživé molekuly môžu vytvárať život. Po dôkladnom štúdiu bunkových súčiastok na Fakulte biochémie v Oxforde našiel odpoveď v systémovej (nie systematickej) biológii - tej, ktorá skúma interakcie týchto súčiastok a to, akými spôsobmi je konkrétny biologický systém viac než len ich súčet. Systémovej biológii sa venoval na doktoráte na IST Austria a venuje sa jej dodnes, momentálne v oblasti imunitného systému na Technione v Izraeli.

Marta Lukačišinová, PhD.

Od malička ju bavila matematika, na strednej ju začala fascinovať molekulárna a bunková biológia: systémy ktoré tvoria základy života, sú tak univerzálne a zároveň tak malé a skryté. Prihlásila sa teda na kurz pre nerozhodných s názvom Natural Sciences na University College London, kde nakoniec skončila bakalára z "Molecular and Cell Biology and Mathematics and Statistics". Biológiu a matematiku odvtedy s radosťou prepája, má rada automatizované experimenty, pokročilejšie štatistické a sekvenčné analýzy, aj matematické modelovanie. Počas PhD na IST Austria aj počas terajšieho výskumu na Technione v Izraeli sa týmito metódami venuje hlavne baktériám, antibiotikám, a tomu prečo antibiotiká nezaberajú.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Štúdium práva na Univerzite Komenského neuspokojilo jeho túžbu po poznaní a kvalitnom vzdelaní. Preto išiel študovať na Oxfordskú univerzitu v Anglicku, kde sa vo svojom výskume pod vedením profesora Finnisa venoval vzťahu práva a morálky, najmä v kontexte ľudských práv.

Okrem toho, že je právny filozof, je aj vzdelávateľ. Po návrate na Slovensko založil Kolégium Antona Neuwirtha a dodnes je jeho rektorom. Dlhé roky organizuje vzdelávacie aktivity, prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj verejnosť.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva.

Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva. V jarnom trimestri bude moderovať kurzy o katolíckej liturgii a islame.

ThLic. Andrea Mikolášiková

Študovala katolícku teológiu na Trnavskej univerzite v Bratislave a Katholieke Universiteit Leuven (Belgicko). Licenciát so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny získala na International Theological Institute Trumau (Rakúsko). Baví ju hľadať Boha vo všednosti i výnimočnosti (nielen) rodinného života a deliť sa s inými o svoje objavy prostredníctvom vedenia portálu zastolom.sk, písania a prednášania.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.