top of page
od 20. septembra

Spiritualita a mystika svätej omše

každý utorok o 18.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

99,99 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

Eucharistia je jedno z najhlbších tajomstiev katolíckej viery. Spoločenstvo lámania chleba bolo stavebným kameňom Cirkvi už od jej prvotných čias. Stredovek zdôraznil reálnu prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba a vína. Čím však môže byť Eucharistia pre veriaceho človeka?

V tomto kurze načrieme do najdôležitejších textov kresťanskej tradície, ktoré sprístupňujú tajomstvo Eucharistie ľudskej viere a chápaniu. Objasníme svedectvo Nového zákona, začítame sa do Učenia dvanástich apoštolov (Didaché), textov stredovekých koncilov, ale aj mystikov, ktorí tajomstvo Eucharistie žili vlastným životom. Nakoniec sa zapojíme do neutíchajúcej diskusie o slávení svätej omše v „tradičnom obrade“ po latinsky, či v ľudovej reči, ktorú zaviedol Druhý vatikánsky koncil. Kurz je nasmerovaný na prehĺbenie osobnej eucharistickej spirituality a jej vnútornému porozumeniu.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Rodinné slávenie Paschy – predchodca Eucharistie?

2. Tajomstvo Eucharistie v Novom zákone (Posledná večera a Pavlov List Korinťanom).

3. Učenie dvanástich apoštolov (Didaché) a svedectvo Cirkvi mučeníkov.

4. Reálna prítomnosť Krista v Eucharistii a stredoveké koncily.

5. Mystici svedčia o tajomstve Eucharistie.

6. Adorácia Eucharistie ako forma zbožnosti.

7. Spiritualita liturgie po Druhom vatikánskom koncile.

8. Teológia Eucharistie podľa Benedikta XVI.

Priprava

Príprava

na stretnutia

od 20. septembra

Čítanie vybranej literatúry podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu).

Predpoklady

k účasti na kurze

každý utorok o 18.00 hod.

Schopnosť čítať akademické texty. Účastníci by mali poznať základné reálie katolíckeho obradu.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva. Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                     

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page