Spiritualita a mystika.jpg
od 5. 4. 2021

Spiritualita a mystika

svätej omše

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

200+ spokojných účastníkov z celého slovenska!

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14.

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

 
 

Filozofia

Jakub Betinský, MA, M.Phil.

Kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavuje samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

Kurz je
vypredaný
Jakub Betinský, MA, M.Phil.

Naprieč ôsmimi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

Mgr. Martin Luterán,
M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Potrebujeme autoritu? Čo je to právo? Malo by pozitívne právo vychádzať z prirodzeného? Čo je podstata záväzku? Musíme dodržiavať nespravodlivé zákony? Dá sa vysvetliť prirodzený zákon bez Boha?

 

Tieto a podobné otázky si budeme klásť spolu s popredným filozofom práva Johnom Finnisom pri čítaní jeho hlavného diela "Prirodzený zákon, prirodzené práva", kapitoly 9 až 13.

 

Teológia a náboženstvo

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)

Josepha Ratzingera poznáme všetci ako pápeža Benedikta XVI. Omnoho menej je však známe teologické myslenie tohto nemeckého teológa, ktorý od roku 1981 ako prefekt Kongregácie pre náuku viery výrazne formoval doktrinálne postoje Magistéria Katolíckej Cirkvi.

 

Na kurze budeme pomocou starostlivo vybraných textov z pera Josepha Ratzingera rozoberať zaujímavé témy, ktoré nielenže obohatia váš duchovný a intelektuálny život, ale pomôžu Vám lepšie pochopiť vývoj Katolíckej Cirkvi v posledných desaťročiach.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Eucharistia je jedno z najhlbších tajomstiev katolíckej viery. Spoločenstvo lámania chleba bolo stavebným kameňom Cirkvi už od jej prvotných čias. Stredovek zdôraznil reálnu prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba a vína. Čím však môže byť Eucharistia pre veriaceho človeka? V tomto kurze načrieme do najdôležitejších textov kresťanskej tradície, ktoré sprístupňujú tajomstvo Eucharistie ľudskej viere a chápaniu.

 

Kurz je nasmerovaný na prehĺbenie osobnej eucharistickej spirituality a jej vnútornému porozumeniu.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Starozákonné knihy, ktoré majú podľa svojho názvu zjavovať múdrosť, sú pre moderného čitateľa často mätúce. Je kniha Kazateľ cynická alebo hedonistická? Aké miesto má v Biblii občas odvážna poetika Veľpiesne? Dá sa chápať len alegoricky alebo má aj doslovný zmysel?

 

Na kurze sa porozprávame o týchto knihách a svoje diskusie zakončíme najzrelším plodom starozákonnej múdroslovnej literatúry, Knihou múdrosti, s ktorou vstupujeme už na prah Nového zákona.

Kurz je
vypredaný
Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Tomáš Akvinský začal svojou Teologickou sumou písať novú kapitolu vzťahu rozumu a viery. Jednotlivé tézy a zdôvodnenia v teológii sa pokúsil usporiadať do prísne logického deduktívneho systému podľa Aristotelovho ideálu vedy. Zároveň jasnosťou a hĺbkou výkladu pomáha lepšie chápať vieru až do dnešných čias.

 

Po úvode o teológii ako vede si budeme čítať a diskutovať o Božej existencii, jednoduchosti, dobrote, dokonalosti, všadeprítomnosti, večnosti a jednote, ako aj o hraniciach nášho poznania a jazyka, keď uvažujeme a rozprávame o Bohu.

Výchova

a vzdelávanie

 

Čo je charakter a prečo na ňom záleží? Čo sú cnosti? Čo sa myslí pod charakterovým vzdelávaním a robíme ho na Slovensku? Aký je jeho cieľ? Aká je rola učiteľa a rodičov pri výchove charakteru? Aký je rozdiel medzi explicitným a implicitným charakterovým vzdelávaním a ako ho môžeme robiť na školách?

Všetky tieto otázky a mnohé ďalšie budú náplňou tohto kurzu, ktorý je určený nielen učiteľom, ale všetkým, ktorým na charaktere mladých ľudí záleží.

Kurz je
vypredaný

Umenie

 
Kurz je
vypredaný

Mnohí čitatelia Božskej komédie skončia v Pekle, ale báseň nám ešte má čo ponúknuť. Okrem vytúženého stretnutia s Beatrice, ktoré sa nečakane zvrtne, sa dozvieme o Danteho filozofii lásky či slobodnej vôle a stretneme sa s rozličnými poetickými obrazmi pre učenie Cirkvi o živote po smrti.

 

Opäť nás čaká množstvo stretnutí s neznámymi, ale aj známymi, a s ich príbehmi, tentoraz už skôr dojímavými. Za spevu hymnov, cez sny a vízie s nádejou kráčajme až na vrchol očistcovej hory. Uvidíme, čo tam objavíme. Údajne najpoetickejšia kantika celej Božskej komédie: Očistec.

Voľný čas

 

Aký je rozdiel medzi stratégiou a taktikou? Je dôležité dodržiavať strategické a taktické princípy? Ako nájsť správny plán hry? V tomto kurze rozoberáme všetky fázy šachovej partie - otvorenia, strednú hru aj koncovky. Ide o základný manuál toho, čo si všímať, ako rozmýšľať a ako posunúť svoju hru na vyššiu úroveň. Problematiku analyzujeme pomocou ukážok z praxe veľmajstrov a tiež úlohami na precvičenie.

často kladené otázky

Pre koho sú určené online kurzy?


Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Väčšina kurzov nevyžaduje predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
Čo potrebujem k účasti na kurzoch?


Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať:

  1. Spoľahlivé pripojenie na internet
  2. Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru
  3. Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci
Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?


Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
Čo všetko je v cene kurzu?


Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?


Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.
Aká je náročnosť kurzov?


Kurzy sú odstupňované podľa náročnosti od 1-3: Náročnosť 1 Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre. Náročnosť 2 Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka. Náročnosť 3 Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.